Deversări
Deversări

Deversări

Scurgeri dejecții

Informații:

Aceste dejecții pot să provină din apele menajere produse în gospodării sau din apele uzate provenite de la crescătoriile de animale.

În lipsa unei fose septice ecologice, dejecțiile (materii fecale animale sau umane evacuate) poluează apele de suprafață și pe cele subterane prin eliminarea de nutrienţi (azot şi fosfor). Aplicarea în exces a fertilizatorilor pe terenurile agricole poate conduce la scurgerea de suprafață şi levigarea acestor compuși în profunzimea solului, fapt care poate duce la contaminarea pânzei de apă freatică. Prezența acestor nutrienți în apă generează creșterea accelerată a algelor şi a altor plante acvatice (proces cunoscut sub numele de eutrofizare). Acest proces duce la scăderea cantității de oxigen în apă, care are ca efect scăderea calității apei, moartea peştilor și reducerea biodiversității.

Apa prezintă miros neplăcut generat de materiile fecale sau de produse chimice deversate, cum ar fi detergenții.

Prevederi legale:

Directiva europeană 91/271/EEC și Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 prevăd obligativitatea branșării la sistemul public de canalizare a tuturor locuințelor. Unde nu există rețele publice, locuitorii trebuie să asigure colectarea apelor uzate prin alte sisteme individuale (fose septice ecologice/vidanjabile).

HG 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice stabilește amenzi de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru cei care nu au instalate fose septice.

Precauții:

Nu folosiți apă contaminată, care miroase sau nu este limpede și nu beți apă decât din surse testate de laboratoare.

Deversări industriale

Informații:

Deversările de natură industrială pot proveni din minerit (iazuri de decantare și halde de steril), din fabrici, din ateliere/spălătorii auto și de la alți agenți economici.

 

Apele poluate de industria minieră pot veni de la exploatările miniere (ape de mină), instalațiile de preparare a minereurilor şi procesele metalurgice. În zona Munților Apuseni, apele poluate provin din galeriile părăsite din care se scurg ape acide de mină și din spălarea haldelor de steril și deversări din iazuri de decantare. Rezultă astfel sedimente, substanţe toxice şi acizi. Aceşti poluanți migrează în apele de suprafaţă şi în cele subterane prin deversarea apelor uzate, a apelor de mină, prin apele de şiroire provenite din ploi şi topirea zăpezilor.

O categorie aparte de substanțe toxice provenite din minerit sunt metalele din apele de suprafaţă, iar aceste substanțe pot proveni din surse naturale şi antropice. În prezent, cantitatea de metale din mediu provenite din surse antropice este mai mare decât cea provenită din surse naturale. Desigur, excesul de metale grele din apele de suprafaţă reprezintă un risc major asupra sănătăţii oamenilor şi asupra calităţii mediului. Alte surse de poluare a apelor sunt fabricile, atelierele și spălătoriile auto.

Prevederi legale:

Directiva 2008/105/CE de stabilire a standardelor de calitate a mediului în domeniul apei prevede normele de calitate a mediului pentru substanțele prioritare și pentru alți opt poluanți, respectând prevederile Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE). Printre aceste substanțe se numără metalele cadmiu, plumb, mercur și nichel și compușii acestora; benzenul; hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) și diferite pesticide. Mai multe dintre aceste substanțe prioritare sunt clasificate drept periculoase.

În Ordin nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă, sunt menționați parametrii de calitate (fizici, chimici și biologici) utilizați pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafață.

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, se sancționează cu amenzi între 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) pentru persoane fizice şi de la 75.000 lei (RON) la 80.000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea obligaţiilor de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu de mediu şi de a înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plăteşte”.

Precauții:

Nu folosiți și nu vă scăldați în apă de râu care provine din zone cu halde de steril și iazuri de decantare!

Apele acide de mină

Informații:

Schimbarea culorii apei poate fi cauzată de activități industriale ca de exemplu mineritul prin generarea de ape acide de mină sau din alte surse industriale sau casnice. Acidul sulfuric rezultat în urma oxidării sulfurilor conferă caracterul acid al apelor de mină, în timp ce hidroxizii de fier sunt responsabili de culoarea galben-portocalie a acestora. Acidul sulfuric atacă şi alte minereuri sulfurice, ceea ce duce la eliberarea de metale grele: plumb (Pb), Arsen (As), cadmiu (Cd), cupru (Cu), zinc (Zn), nichel (Ni), mercur (Hg). Cu cât soluţia este mai acidă (are pH mai mic), cu atât aceste metale grele devin mai solubile în apă, ceea ce duce la creșterea concentrației de metale . Unele metale grele (plumb, mercur, cadmiu, arsen etc.) sunt foarte toxice pentru om. Ele pot pătrunde în corp prin alimente și apă, prin inhalare și prin piele. Intoxicația cu metale grele poate duce la boli cardiovasculare, orbire, deteriorarea coordonării nervoase, anomalii psihice și cancer.

Prevederi legale:

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului prevede la articolul 32 “obligația persoanelor fizice şi juridice să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea apelor de suprafață”.

HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, prevede la articolul 35 “La anexa nr. 3, Tabelul nr. 1. Valori-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane evacuate în receptori naturali. Se aplică tuturor categoriilor de efluenţi proveniţi sau nu din staţiile de epurare”.

Legea nr. 458/2002 (republicată) privind calitatea apei potabile, prevede în tabelul 3 – Parametrii indicatori, pentru parametrul culoare: “Acceptabilă consumatorilor și nicio modificare anormală“.

Precauții:

Apele acide de mină trebuie să fie tratate într-o stație de epurare înainte de deversarea în râuri. Nu folosiți apă contaminată, care miroase sau nu este limpede și nu beți apă decât din surse testate de laboratoare!

EN